نویسنده : Admin

نیازسنجی

نیازسنجی
نیازسنجی آموزشی عبارتست از فرآیند جمع آوری اطلاعات درباره آن دسته از نیازهای آشکار و پنهان سازمان که از طریق آموزش قابل رفع است. این فرآیند به دست اندرکاران آموزش کمک می کند تا نیاز آموزشی یا نقص عملکردی اعضای سازمان را مورد شناسایی قرار دهند.فرآیند نیازسنجی آموزشی شامل سه مرحله جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و طراحی و ارائه برنامه آموزشی می باشد. با اجرای این فرآیند به دنبال آن هستیم که چه کسانی، چگونه، در چه زمانی، می بایست چه نوع آموزش های را بگذرانند.چرا نیازسنجی آموزشی برای یک سازمان ارزشمند است؟ انجام نیازسنجی آموزشی باعث حفظ سرمایه های سازمان شده و این اطمینان را ایجاد می کند ک...
Read More

برنامه ریزی و اجرا

برنامه ریزی و اجرا
در این مرحله با در نظر گرفتن محدودیت های آموزش از قبیل الزامات مربوط به مقررات، خط مشی سازمان، بودجه و زمانبندی اقدامات و فعالیت هایی که برای پر نمودن فاصله شایستگی بدست آمده در فرآیند نیازسنجی لازم است طراحی می گردد. همچنین در طراحی برنامه آموزشی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر اهداف، هزینه، زمان و مکان، شیوه مناسب آموزش و مشخصات برنامه آموزشی پیشنهاد می گردد.
Read More

ارزیابی اثربخشی

ارزیابی اثربخشی
در ارزشیابی نتایج آموزش میزان دستیابی به اهداف سازمانی و اهداف آموزشی و به بیان دیگر اثربخشی آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. اقدامات لازم در این مرحله شامل موارد زیر است: گرفتن بازخور از فراگیر و آموزش دهنده گرفتن بازخور از مدیران بلافصل و سرپرستان جمع بندی نتایج بررسی عملکرد فراگیران در بلند مدت تهیه گزارشات ارزشیابی
Read More

آموزش مجازی

آموزش مجازی
تولید محتوا، تدوین و اجرای دوره های آموزشی مجازی و برگزاری کلاس های برخط تحولات و پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر سبب شده است، بسیاری از جنبه های زندگی بشر دستخوش تغییرات بنیادین شده و مفاهیم جدیدی شکل گیرد. یکی از حوزه هایی که از این مهم متاثر شده، آموزش و یادگیری است که بسیاری از محدودیت های آن امروزه به واسطه پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال از بین رفتن است. آموزش های غیرحضوری و الکترونیکی نیز از حوزه هایی هستند که به واسطه این تحولات و نیز الزامات جامعه امروز به سرعت در حال گسترش و توسعه می باشند.آکادمی شریف با بهره گیری از یک تیم توانمند، طیف وسیعی از...
Read More