دکتر سیما فردوسی

دکترای روان شناسی بالینی از دانشگاه لندن
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی از سال 72 تا 82
کارشناس امور خانواده در سازمان صداوسیما
مدرس آموزش خانواده در آموزش و پرورش