دکتر کرم اله دانشفرد

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سوابق تحصیلی
کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران – 1371
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه تهران – 1373
دکترای تخصصی مدیریت دولتی علوم و تحقیقات تهران