برنامه ریزی و اجرا

در این مرحله با در نظر گرفتن محدودیت های آموزش از قبیل الزامات مربوط به مقررات، خط مشی سازمان، بودجه و زمانبندی اقدامات و فعالیت هایی که برای پر نمودن فاصله شایستگی بدست آمده در فرآیند نیازسنجی لازم است طراحی می گردد.
همچنین در طراحی برنامه آموزشی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر اهداف، هزینه، زمان و مکان، شیوه مناسب آموزش و مشخصات برنامه آموزشی پیشنهاد می گردد.