مالی و اداری

این دوره ها برای کارشناسان رشته های شغلی امور مالی، حسابداری، امور اداری، منابع انسانی، آموزش، روابط عمومی و … برگزار می گردد.

 • دوره های مالی و حسابداری
 • بودجه ريزي عملياتي (بر مبناي عملكرد)
 • نظارت بر بودجه
 • روش تحقيق
 • اجراي بودجه
 • حسابداري عملياتي
 • حسابداري مالياتي
 • اصول حسابداري
 • قوانين و مقررات مالي
 • قانون ماليات هاي مستقيم
 • آمار كاربردي
 • آشنايي با نرم افزار كامپيوتري SPSS
 • حسابداري قيمت تمام شده
 • مديريت عمليات حسابداري انبار
 • سيستم هاي حسابداري
 • حسابرسي عملياتي
 • قانون تجارت
 • قانون ديوان محاسبات كشور
 • قوانين و مقررات اموال دولتي
 • تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
 • قوانين مالي شركت هاي دولتي
 • حسابداري دولتي
 • تعاريف و مفاهيم نظري قانون محاسبات عمومي
 • نظارت مالي
 • آئين نامه اجرايي عمليات بانكي
 • اصول طبقه بندي و كدگذاري كالا
 • اعتبارات اسنادي
 • سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) و كاربرد آن در امور مالي
 • دوره های روابط عمومی
 • شناخت افكار عمومي
 • ارتباطات مردمي
 • عكاسي و فيلمبرداري در روابط عمومي
 • تكنولوژي چاپ و نشر
 • تبليغات در روابط عمومي
 • هنر خوب نوشتن در روابط عمومي
 • اصول و آداب تشريفات
 • آرشيو در روابط عمومي
 • استراتژي و مديريت استراتژيك در روابط عمومي
 • روابط عمومي و توسعه
 • پاسخگويي و مشتري فرماني در روابط عمومي
 • روش تحقيق در روابط عمومي
 • رويكردهاي نوين در روابط عمومي
 • مديريت همايش ها و گردهمايي ها
 • انتشارات در روابط عمومي
 • اصول و مباني ارتباط جمعي
 • مديريت روابط عمومي
 • ارتباطات رسانه اي در روابط عمومي
 • عكاسي خبري
 • مباني، اصول و نظريه هاي روابط عمومي
 • مخاطب شناسي در روابط عمومي
 • خبرنويسي در روابط عمومي
 • مصاحبه خبري
 • گرافيك و صفحه آرائي
 • دوره شغلی مسئولین دفاتر
 • آئين نگارش و مكاتبات اداري
 • آداب تشریفات
 • اصول بايگاني
 • اصول گزارش نويسي
 • چگونگي تنظيم كارتابل، جلسات و ملاقات هاي مدير
 • فن بيان و آئين سخنوري
 • خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري
 • ارتباطات سازماني
 • اداره امور دفتري
 • امور مالي مسئولان دفاتر
 • حفاظت اسناد و مدارك طبقه بندي شده
 • دوره های مدیریت منابع انسانی
 • مديريت منابع انساني
 • ارزشيابي عملكرد كاركنان
 • سازماندهي
 • امور رفاهي كاركنان
 • بيمه هاي اشخاص
 • آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل
 • آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازنشستگي و وظيفه
 • اصول و مباني برنامه ريزي نيروي انساني
 • سيستم ها و روش ها
 • رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن
 • آشنايي با نظام حقوق و دستمزد
 • ارزيابي كار و زمان
 • مديريت اسناد، مدارك و فن بايگاني
 • تجزيه و تحليل اداري
 • برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان
 • نياز سنجي آموزشي
 • آشنايي با نظام آموزش كاركنان دولت
 • قانون كار و تامين اجتماعي