فناوری اطلاعات

با توجه به اهمیت و نقش توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در چابک ساختن تشکیلات اداری بخش عمومی و افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت ارائه خدمات، و نیز کاهش هزینه و بهبود سودآوری در بخش خصوصی ارتقاء سطح دانش و مهارت های کارکنان سازمان ها و شرکت ها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید.
دوره های آموزشی این بخش شامل انواع دوره های فاوا، شبکه و امنیت اطلاعات، برنامه نویسی و نرم افزارهای تخصصی می باشد.