زبان انگلیسی

دوره های عمومی آموزش زبان انگلیسی که در زمره دوره های آموزش عمومی می باشد، بنا به درخواست سازمان ها و شرکت ها با انجام آزمون تعیین سطح، از سطح مقدماتی تا پیشرفته ارائه می گردد.
در این دوره ها سعی شده است با استفاده از مباحث به روز و موقعیتهای واقعی و مبتلا به فراگیران، زمینه تبادل معنی دار اطلاعات و آراء به زبان هدف فراهم گردد. نگاه کاربردی به ساختار زبان انگلیسی از دیگر ویژگیهای این دوره می باشد. ایندوره معنا ، فرم و کاربرد را سه بعد تعاملی زبان دانسته و سعی دارد تا علاوه بر ارائه تحلیلی این مبحث ، فراگیران را قادر سازد تا با بکارگیری ساختار به فراگیری آن بپردازند. گویش صحیح و تلفظ از دیگر مواردی است که در طی دوره بصورت تدریجی و در قالب تمرینات سودمند، فراگیران را با مباحث پر اهمیت در گفتار آشنا ساخته و مواردی از قبیل Word Stress، Intonation و Linked Sounds را مورد توجه قرار می دهد.
دوره های تخصصی
این دوره ها با هدف آموزش مهارت های کاربردی که قابلیت انتقال سریع به محیط های کاری را دارند طراحی شده و در قالب دوره های تخصصی به فعالان حوزه های بازرگانی، مهندسی، خدمات مالی، پزشکی، پرستاری، نفت و گاز، فناوری و گردشگری ارائه می شوند.