حقوقی

این دوره ها با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت ها و سازمان طراحی و اجرا می گردد.
عناوین برخی از این دوره ها به قرار زیر است:

 • قوانين و مقررات معاملات دولتي
 • آشنايي با مراجع قضايي
 • آشنايي با دعاوي، دادخواستها و لوايح حقوقي
 • آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي
 • قوانين و مقررات ثبتي
 • آشنايي با نحوه اعتراض و تجديد نظرخواهي عادي در امور مدني
 • شكواييه در امور جزايي و انواع آن
 • آشنايي با مفاهيم و قواعد كلي حاكم بر تشكيل قراردادها و تعهدات
 • مسئوليت مدني
 • آشنايي با مقررات طرح هاي عمراني
 • قوانين و مقررات اموال دولتي
 • قراردادهاي بين المللي
 • آشنايي با آيين دادرسي كيفري
 • آشنايي با شوراي حل اختلاف
 • آشنايي با دعاوي و دادخواستهاي حقوقي در خصوص تنظيم سند
 • آيين نگارش مكاتبات اداري با رويكرد ادبيات حقوقي
 • اصول گزارش نويسي در مراجع قضايي
 • نظام رسيدگي به تخلفات اداري
 • آشنايي با عقود معين در قانون مدني
 • حقوق تجارت
 • آشنايي با اسناد تجاري