ارزیابی اثربخشی

در ارزشیابی نتایج آموزش میزان دستیابی به اهداف سازمانی و اهداف آموزشی و به بیان دیگر اثربخشی آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. اقدامات لازم در این مرحله شامل موارد زیر است:

  • گرفتن بازخور از فراگیر و آموزش دهنده
  • گرفتن بازخور از مدیران بلافصل و سرپرستان
  • جمع بندی نتایج
  • بررسی عملکرد فراگیران در بلند مدت
  • تهیه گزارشات ارزشیابی