اجرای برنامه آموزشی

پس از طراحی برنامه آموزشی و تعیین مشخصه و روش مناسب اجرا در گام برنامه ریزی، مجری در تعامل با سازمان به اجرای برنامه آموزشی طراحی شده می پردازد. در این مرحله انجام پشتیبانی مناسب قبل، حین و پس از اجرای آموزش از اهمیت بسزایی برخوردار است.